ประกาศรายชื่อสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


ประกาศกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 


หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (คลิก)

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ประกาศกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อม ภาคปฏิบัติ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (คลิก)

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน
กองความปลอดภัยแรงงาน
โทร 0 2448 9128-39 ต่อ 707

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔:๒๘ น.)